طراحی سایت سئو
Super User

Super User

پنج شنبه, 19 فروردين 1395 ساعت 13:27

کابین Tris و آینه Tris(تصویر2)

مدل کابین: Tris مدل آینه: Tris      قیمت کابین:1010000تومان قیمت آینه:338000تومان قیمت گل چوب:362000تومان(عرض این مدل 70 سانتیمتر و عمق کابین آن 40 سانتیمتر می باشد. در کابین این مدل به صورت منحنی می باشد.)

پنج شنبه, 19 فروردين 1395 ساعت 13:26

کابین Tris و آینه Tris(تصویر1)

مدل کابین: Tris مدل آینه: Tris      قیمت کابین:1010000تومان قیمت آینه:338000تومان قیمت گل چوب:362000تومان(عرض این مدل 70 سانتیمتر و عمق کابین آن 40 سانتیمتر می باشد. در کابین این مدل به صورت منحنی می باشد.)

پنج شنبه, 19 فروردين 1395 ساعت 13:22

کابین Flat و آینه Flat (تصویر 2)

مدل کابین : Flat   مدل آینه : Flat         قیمت کابین :1620000تومان  قیمت آینه : 480000 تومان (عرض این مدل 94 سانتیمتر و عمق کابین آن 44 سانتیمتر می باشد. کابین در این مدل دارای دو در و همچنین آینه دارای یک باکس می باشد.)

پنج شنبه, 06 اسفند 1394 ساعت 14:05

کابین Clive-B و آینه Clive-D

مدل کابین : Clive-B   مدل آینه : Clive-D      قیمت کابین :1142000تومان  قیمت آینه : 453000 تومان (عرض این مدل 70 سانتیمتر و عمق کابین آن 40 سانتیمتر می باشد. همچنین آینه این مدل دارای یک باکس می باشد.)

پنج شنبه, 06 اسفند 1394 ساعت 14:01

کابین Clive-A و آینه Clive-C (تصویر2)

مدل کابین : Clive-A   مدل آینه : Clive-C r       قیمت کابین :1336000تومان  قیمت آینه : 391000 تومان (عرض این مدل 70 سانتیمتر و عمق کابین آن 40 سانتیمتر می باشد، همچنین کابین دارای یک کشو در قسمت پایین می باشد.)

پنج شنبه, 06 اسفند 1394 ساعت 14:00

کابین Flat و آینه Flat (تصویر 1)

مدل کابین : Flat   مدل آینه : Flat         قیمت کابین :1620000تومان  قیمت آینه : 480000 تومان (عرض این مدل 94 سانتیمتر و عمق کابین آن 44 سانتیمتر می باشد. کابین در این مدل دارای دو در و همچنین آینه دارای یک باکس می باشد.)

پنج شنبه, 06 اسفند 1394 ساعت 10:49

کابین Viten و آینه Clive-D

مدل کابین : Viten   مدل آینه : Clive-D       قیمت کابین :1142000تومان  قیمت آینه : 453000 تومان (عرض این مدل 70 سانتیمتر و عمق کابین آن 40 سانتیمتر می باشد. همچنین آینه این مدل دارای یک باکس می باشد.)

پنج شنبه, 06 اسفند 1394 ساعت 10:48

کابین Clive-A و آینه Clive-C (تصویر1)

مدل کابین : Clive-A   مدل آینه : Clive-C r       قیمت کابین :1336000تومان  قیمت آینه : 391000 تومان (عرض این مدل 70 سانتیمتر و عمق کابین آن 40 سانتیمتر می باشد، همچنین کابین دارای یک کشو در قسمت پایین می باشد.)

طراحی سایت و سئوتوسط تیم پشتیبانی سایت وب نوش